Дневникът на успешния
Лидер

Видове лидерство

Annotation

 

Въпреки че вече дискутирахме въпросът за лидерството, важно е да отбележим, че има много видове лидерство. Всеки един от тях се характеризира със своя специфика и степен, в която оказва влияние върху обществото. От фигура 1 по-долу можеш да добиеш представа за  йерархията при видовете лидерство:

Фигура 1: Йерархия във видовете лидерство

Глобално (Трансцендентно)

Политическо

Организационно

Екипно (Групово)

Аз-лидерство

 

Аз– лидерство

Аз– лидерство - контрол и направляване на себе си

 

Първият и най-важен вид е Аз-лидерството/Аз-ефективността или другояче казано- способността да контролираме и направляваме себе в житейския си път. Това означава да си способен да взимаш решения в зависимост от това, което е в най-голям интерес за собственото ти личностно развитие. Едва след като успееш да се справиш със себе си и станеш автономен/независимо мислещ човек, можеш да преминеш към следващите видове лидерство.

Екипно лидерство

Екипно лидерство – направляване на малка група или екип, водещ 

 

 

 

 

Вторият вид лидерство е на ниво група или екип. Груповият лидер е своеобразен водач на дадена малка група от хора. Например, знаеш, че всеки спортен отбор има свой капитан. При този вид лидерство се наблюдава взаимозависимост или взаимно изгодна връзка за всички участници. Никой не е напълно независим или зависим от играта на другия в отбора – всеки допринася с нещо. Екипите биват сформирани най-често с конкретна цел – било то дългосрочна или краткосрочна.

Организационно лидерство

Организационно лидерство– осигуряване на визията на цяла организация или голяма група

 

Следващият вид лидерство е организационното лидерство. Както може би ти подсказва самото име, организационното лидерство включва упражняване на власт/влияние над голяма група или организация - например над бизнес компании, училища, както и всякакви независими институции, разполагащи с набор от правила и свой установен ред. При организационното лидерство е характерно, че водачът може да е назначен отвън, т.е. да не са изследвани предпочитанията на екипа на организацията и тогава той се нарича ръководител, директор. Съществува и друг вариант – организационният лидер да бъде излъчен отвътре, т.е. да е предложен за водач от екипа/персонала на институцията (организацията). В този случай той по естествен път ще бъде подкрепян и следван в своите идеи и решения.

Политическо лидерство

Политическо лидерство –обществено управление от името на местна, регионална, национална или международна държавна институция. 

 

Политическото лидерство съществува на местно, национално и международно ниво. Функцията на тези лидери, без значение дали биват избирани или назначавани на поста, който заемат,  е да служат на цялото общество, а не просто на определена част от него. Именно поради тази причина, политическите лидери понякога биват ограничени в своите действия тъй като носят отговорност пред доста разнообразна група от хора с различни потребности.

Глобално лидерство

Глобално (Трансцендентно) лидерство–лидерство, чиито идеи излизат извън културните и национални граници и оказват дълготраен ефект върху света

 

 

 

Последният вид лидерство, който ще разгледаме тук е Глобалното (Трансцедентното). 

В основата на този вид лидерство стоят глобални идеали, пресичащи международни граници. От там идва и името му (на английски език „transcendent” или трансцендентен, преминаващ граници). Примери за глобални лидери са Ганди, Алберт Айнщайн, Нелсън Мандела, Мартин Лутър Кинг младши и много други. Този тип лидери често биват неразбрани или недооценени във времето, в което живеят, тъй като техните идеи често подлагат на изпитание статуквото. Идеите и мисията на повечето от този вид лидери биват реализирани от бъдещите поколения.