A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Политиката?


„Политиката е нещо прекалено сериозно, за да бъде оставено на политиците. “

Шарл дьо Гол

 

Здравей отново!

Започваш работа по тема, която е от голямо значение за твоето израстване като независим и самостоятелен човек.

Успешната социализация и интегриране на всички млади хора към семейство, общество, група на връстниците и професията изисква те (младите хора) да бъдат приемани като пълноценни и равностойни партньори в тези процеси. Това не е автоматичен акт, а изисква наличие на държавна политика, която урежда зачитането на общочовешките ценности, а именно

свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост

В нашата страна утвърждаването на такава социална политика се свързва с приемането от Седмото Велико народно събрание  на

Конституция

на  Република   България

документ, уреждащ съществуването на България като демократична, правова и социална държава. В този документ са посочени основните права и задължения на българските граждани.

Сигурно си питаш „Защо е важно да знам правата и задълженията си като член на българската държава?”

Защото, познаването на правата и задълженията ни като български граждани, гарантира за всеки от нас:

  • равнопоставеност пред закона;

  • свобода на вероизповедание;

  • свободно изразяване на мение;

  • неприкосновенност на дома;

  • право на професионален изброр и пр. човешки права, предпоставящи правото на свободно разгръщане на личността.

В този раздел с теб ще обсъдим активното гражданско участие в политическия и обществен живот на твоята страна и на ЕС.

Политиката засяга всички сфери от нашия живот. Тя може да бъде дефинирана като наука за управлението или да се разглежда като дейност, свързана с управлението на дадена нация, организация или държава.

Макар че обикновено терминът се прилага във връзка с държавната власт, политиката се наблюдава при всички човешки групови взаимодействия, включително корпоративни, академични или религиозни. Политиката се упражнява върху широк кръг социални нива, от кланове и племена, през фирми и институции и местна власт и до суверенни държави и международни обединения от суверенни държави. Политическото поведение се изучава от науката политология.

Европейският съюз (ЕС), в който членуват България, Хърватия, Гърция и Румъния, е обединение на демократични държави, които работят заедно за мир и напредък.

Неговите държави членки са делегирали част от своя суверенитет на общите институции, така че решенията по определен кръг въпроси от общ интерес да се вземат демократично на европейско ниво. Това прехвърляне на суверенитет се нарича още „европейска интеграция“.

Правомощията и компетенциите на институциите на ЕС са описани в основните договори на Съюза. Всички решения и процедури на ЕС са базирани на тези споразумения, съгласие по които са постигнали всички Държави членки. Върховенството на правото е основна характеристика на Европейския съюз.

ЕС има пет главни институции, всяка от които има специфична роля:

Европейският парламент представлява гражданите на държавите членки.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки.

Европейската комисия е изпълнителната институция на Съюза.

Съдът на Европейските общности следи за спазването на договорите и останалите нормативни актове на Съюза.

Сметната палата контролира използването на бюджета на ЕС

Повече за устройството и институциите на ЕС можеш да научиш тук. 

Република България е парламентарна република с ясно изразено разделение на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна. Демократичният модел съществува под формата на представителна демокрация. Това означава, че решенията се взимат не пряко от народа, а от представители, избрани от народа посредством избори. Основен закон в България е Конституцията, приета през 1991 година.

Държавен глава на РБ е Президентът, който се избира пряко от гражданите за мандат от 5 години. Президентът е върховен главнокомандващ на армията и председател на Консултативния съвет по национална сигурност. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.

Основният орган на изпълнителната власт е Министерският съвет. Той е съставен от министър-председател, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри. Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили.

Законодателната власт в България се осъществява чрез Народното събрание. В него участват 240 депутати избирани за срок от 4 години. Народните представители се събират на парламентарни заседания, за да предлагат, обсъждат и гласуват евентуални промени в законите. Когато избират парламент, българските граждани гласуват от за списъци от кандидати на партии или коалиции за всеки от 31-те многомандатни избирателни района. За да бъде представена в Народното събрание, дадена партия или коалиция трябва да спечели най-малко 4% от гласовете.

Народното събрание отговаря за приемането на закони, одобряването на държавния бюджет, насрочването на президентски избори, избора и отзоваването на министър-председателя и другите членове на Министерския съвет, обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на международни договори и споразумения.

Съдебната власт е независима и защитава правата и законните интереси на гражданите и страната. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.