A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

О:


Пари - метални или книжни знаци, с които се измерва стойността на стоките и труда.

Бюджет -паричната сума необходима, налична и предназначена за изпълнението на определена финансова цел. 

Капитал - натрупаните блага, предназначени за производството на други блага.

Кредит - икономически отношения, които възникват при предоставяне на стойност от едни лица, банки или държави на други за временно ползване със срок за връщане, обикновено срещу лихва.

Кредитор -лице, на което някой дължи нещо/дълг/, в частност пари или стоки.

Длъжник - лице, което има паричен или друг материален дълг към някого.

Валута - паричната единица и система на дадена страна.

Дълг -нещо, което се дължи или някой е задължен да плати или изпълни в полза на друг; задължение.

Икономика - стопанството на една страна; науката, която изучава стопанството.

Икономически - свързан с производството, разпределението и потреблението на стоки и услуги.

Разход - финансова тежест; разноска.

Приход -печалба или повтаряема полза, обикновено измерваща се в пари и произтичаща от капитала или труда.

Лихва -допълнителна сума, която се изплаща при използване на пари в заем, обикновено изразена като процент от заетата сума.

Заем - пари заети срещу лихва.

Печалба -  ценна отплата; пари или материални блага, получени от някаква дейност след приспадане на разходите.

Предприемач - лице, което организира, управлява и поема рисковете свързани с даден бизнес или предприятие.

Бизнес - стопанска или търговска дейност като начин за генериране на печалба.

Бизнес план - документ, изготвен от ръководството на дадена компания, подробно описващ миналото, настоящето и бъдещето на компанията, обикновено създаден за привличане на инвестиции.

Социално предприемачество - това е различен начин на правене на бизнес, който смесва находчивостта на бизнеса със социалната мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели.

Социално предприятие - социалните предприятия са допълнителна възможност за нестопанските организации да генерират приходи от стопанска дейност, в търсене на нови и устойчиви ресурси за изпълнение на обществено полезни дейности.

Фирма - фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

Актив - нещо, което носи ползи на притежателя си.

Пасив – нещо, което носи загуби на притежателя си.

Ценна книга – документ, който материализира права, които се упражняват при предявяване на документа.

Акция - ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.

Облигация - ценна книга, която се пуска в обръщение от правителство или дружество и носи предварително посочен доход, без да зависи от печалбата.

Инвестиция – влагането на пари или капитал с цел приход или печалба.

Портфолио - съвкупност от ценни книжа, държани от даден инвеститор

Борса – високоорганизиран пазар на стоки, услуги и ценности,чиято цел е да урежда и регулира редовни събирания на търговци заедно за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице.

Ипотека - кредит, получен срещу залагане на недвижим имот.