A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Възникване и изменение на трудовото правоотношение

Annotation

Трудов договор

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.  Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

 Начало на изпълнението на трудовия договор

 Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по , заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите. Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите  освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.

Съдържание на трудовия договор

С трудовия договор се определят мястото и характерът на работата и трудовото възнаграждение на работника или служителя. С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.

За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.

Времетраене на  трудовия договор

Трудовият договор може да бъде сключен:

  1. за неопределено време;
  2. като срочен трудов договор.

Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.

Срочен трудов договор се сключва:

  1. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
  2.  до завършване на определена работа;
  3. за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
  4.  за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор на същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко от една година.
 

Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Предходното се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

 Трудов договор със срок за изпитване

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

В договора по  се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.  През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.
 За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.  Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.

 Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение

Работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона.

Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

По трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва установената трудова дисциплина, а работодателят – да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа. Работникът или служителят трябва да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно.

Защо е важно да имаме сключен трудов договор с работодателя, а да не работим само по устно договаряне?

Това е гаранция, че работодателя ще изпълни поетите ангажименти, например да не ни плаща, или да плаща по-малко от договоренето. Ако той не ги изпълни имаме право да го съдим и чрез съда да си вземем това, което трябва да бъде изплатено. Ако стане трудова злополука, имаме право на обезщетение от работодателя, но ако нямаме  трудов договор, със сигурност той няма да ни плати нищо, защото не можем да докажем, че злополуката е станала по време на работа. И накрая няма да бъдат внасяни здравни и социални осигуровки, което означава, че когато посещаваме лекар, трябва да се плащаме цялата такса и няма да ни изплащат обезщетения при безработица.