A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Моите права


“Да отнемеш общочовешките права на хората означава да им отнемеш човечността. “

Нелсън Мандела

Приятелю, приеми моите поздравления! Намираш се почти на финалната права! Ако „пробягаш” и нея с мисъл и чувство, то готов си за най-важното си състезание – успешен старт в самостоятелния живот и уверено представяне в групата на лидерите, където изборите, които правиш са основани на отговорности.   

От работата си дотук ти научи много важна за теб информация - чертите на твоя темперамент, качествата на твоя характер и начините на поддържане на контакти с другите.  Чрез заниманията от предишните теми, ти разшири и задълбочи знанията си за теб самия. Именно тези знания ще послужат за осъществяване на твоите намерения за лидерско поведение. Пътят по осъществяването на тези намерения е всъщност личностна промяна. Всеки човек има моменти на пре-осмисляне на живота си, т.е. търсене на възможности за продължаване на започнатото или поемане в друга посока. Сега ще свържеш този момент с темата за правата!!! – Успех!!!

Основните човешки права се базират на общи ценности и уважение към многообразието. Те утвърждават достойнството и значимостта на всеки човек. Тези права произтичат от принципа на равноправие – независимо от отличителните си белези, ние имаме едни и същи основни права.

Малко история за човешките и основните права...

Още с появата си на „белия” свят като представител на човешкия род, за всеки човек са отредени определени права, които се наричат човешки права.

‚Човешките права‘стават присъщи за всеки човек на основата на неговата човешка същност. Следователно те са ‘естествени’ или ‘неотменни’ права и тяхното зачитане легитимира цивилизоваността на даденото общество.

Кога е възникнала идеята за човешките права и за основните права на човека?

Историческа справка...

... Преди повече от 2000 г. в древна Гърция, се развива идеята за равнопоставеността на всички хора, като едно естествено право, принадлежащо за всеки човек. Създадени са първите философски основи на зачитането на човешки права, валидни за всички хора.

... Тази идея се е доразвивала през следващите исторически епохи е и намерила своя градивен завършек в създаването на 10 декември 1948 г. от Организацията на Обединените нации /ООН/ на „Обща декларация на човешките права”/Вж. Приложение №1/ или Харта на човешките права  и Декларация на човешките задължения /Вж. Приложение 2/.

... С влизането в действие на Хартата на човешките права страните-членки на Организацията на Обединените нации се задължават да зачитат човешките права, като всяка държава запазва правото си да дефинира самостоятелно основните права и задължения на своите граждани.

Какво различава човешките права от основните права?

От кратката историческа справка стана ясно, че разгърнатите в древна Гърция философски идеи за човешките права по-късно са намерили място в държавните конституции като основни права. Следователно смисълът на човешките права в българската държава се узаконява в конкретна форма като основни права на българските граждани в Конституцията на РБ и гарантира на всеки българин спазване на човешките права като конкретни основни права.

Заложените в българската конституция основни права и задължения изпълняват функцията да защитават гражданите от посегателствата на държавата, т.е. задължават всяко правителство да подсигурява условия за всеки гражданин да упражнява своите права и задължения/отговорности.

Разясненията между човешки и основни права водят недвусмислено до извода, че двете групи права не се различават значително по съдържание. Разликата по-скоро е формална:

  • Основните права са права, които са гарантирани от държавата на своите граждани и са заложени в конституцията на съответната държава. Гражданинът може да ги защитава пред съда.

  • Хартата на човешките права е реализация на философската идея за равенство и справедливост и провокацията към всяка държава от света да постанови на национално равнище зачитане на основните права на нейните граждани.

Основните права и задължения на българските граждани са уредени в глава втора на Конституцията на Република България (КРБ).

Кой се грижи за намаляване на нарушенията на основните права на гражданите и кой възстановява нарушените права?

Познаването на основните и човешките права дава възможност да се откроят проблемите между водещите интереси на държавната управляваща система и необходимостта от индивидуална защита на основните и човешките права в национален и международен мащаб. В този смисъл:

  • всеки човек има право да изследва действителните обстоятелства, размера и социалните, икономически и политически причини при установяване на нарушения на основни и човешки си  права;

  • всеки човек има възможност да актуализира валидността на основните и човешките си права, да ги възстановява и да работи за ограничаване на нарушенията им. 

Разбирано по този начин, знанието за основните и човешките права означава наличие на критически способности у всеки гражданин /социална отговорност/ и повишаване на обществената чувствителност /гражданско общество, основано на толерантност, антирасизъм, зачитане и ненакърняване на човешкото достойнство/ за справедливо и равнопоставено участие на всеки гражданин в обществения живот.

Всяка модерна държава разполага с механизъм за контрол на спазването на основните и човешките права. В този механизъм участници са както правителствени, така и неправителствени организации.

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Нарушени права се защитават в съда.

Правосъдието и правораздаването са формите на законен контрол и защита на граждани и юридически лица, жертва на отнети или нарушени права. 

Ролята на неправителствените организации е да подлагат на натиск правитлествата, като публично изобличават нарушения на основните и човешки права. Но те не могат да налагат санкции. Санкции налагат само правителствени органи, а когато уличена в нарушенията на правата е държавата то, жертвата има право да се обърне към Организацията на обединените нации, в лицето на Международния съд в Хага, който съди отделните държави и възстановява нарушените права на гражданите.

 

 

Кои са основните права на българите като европейски граждани?