A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Дневникът на успешния Лидер

Дневникът на успешния
Лидер

Партньори

brief

Партньорите по проекта са:

Водещ партньор: СНЦЧП „Център за иновативни практики“ - България 

„Център за иновативни практики“ е организация с нестопанска цел, създадена през 2009 г.притежаваща богат опит в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от  ЕС. Основните дейности на организацията са насочени към създаване, внедряване и трансфер на иновации и иновативни услуги в различни области , включително и иновации в социалната сфера .

Основната дейност на Центъра е насочена към създаване, реализиране и трансфер на технологии, иновационни продукти и услуги в различни сфери. Организацията ни играе много активна роля в социалната сфера и тази на неформалното образование, най - вече що се отнася до подобряване на положението на деца, младежи и семейства в риск. Приоритетите на организацията в социалната сфера са отразени в изпълнението на редица проекти, извършени на национално и международно ниво.

Повече за нас можете да научите тук.

 

Партньор по проекта: Regional Voluntary Center - Румъния

„Регионален доброволчески център“ е неправителствена , нестопанска , аполитична организация, създадена благодарение на плодотворната инициатива и сътрудничество между бивши служители на Европейската платформа за развитие на младежта , който осигуряваха управлението, наставничеството и техническата поддръжка по време на предишни проекти.

Понастоящем ние сме независима  организация, чиято мисия е да работи за признаването на правата на младежите , като подкрепяме превръщането им в активни европейски граждани, които осъзнават своите свободи и задължения , като в същото време насърчаваме доброволчеството и културата на солидарност не само сред младежите , но и сред останалите граждани.

Нашата основна цел е да разработим програми за подпомагане на участието на младите хора в различни форми на доброволчески дейности , да развиваме солидарността и насърчаваме активното гражданство и взаимното разбирателство между младите хора , да помогнем на доброволците да научат нови умения и езици и да открият други култури , както в Румъния, така и извън нея.  Като част от нашите местни дейности , ние се опитваме да научи младите хора да бъдат истински  активни граждани, които да се грижат за по-необлагодетелстваните или в хората в неравностойно положение.

Повече за нас можете да научите тук

 

Партньор по проекта: Turbine of Changes – Хърватска

Сдружение „Турбина на промените“ е новосформирана организация с основна цел насърчаване на активността на младите хора в областта на културата, природата и опазването на околната среда, защитата на животните , спорт и отдих, активизъм, доброволчество , развитие на общността, гражданско участие в процеса на вземане на решения в местните политики за развитие, образование, работа в мрежа и мобилизиране на гражданите (както младите, така и възрастните хора), учене през целия живот и други обществено полезни дейности.

Основните дейности на нашата асоциация са: промотиране на културно, спортно и общественополезно съдържание в Република Хърватска , Карловац-град и окръг ; сътрудничество  с асоциации с подобен или същия предмет на дейност в нашата страна и в чужбина; подпомагане на младите хора , учениците и студентите в отстояването на техните права; насърчаване на солидарността между поколенията и защита на правата на по-възрастните;  насърчаване на защитата на правата на жените , трудовите права и правата на потребителите в местните общности; изпълнение на проекти в интерес на местната общност;  учене през целия живот за всички граждани; насърчаване международно сътрудничество и изпълнение на международни  проекти.

 

Партньор по проекта: Asitiki Mi Kerdoskopiki Eteria " En Gnosi " - Гърция

"Astiki Mi Kerdoskopiki Eteria En Gnosi " (на кратко: "En Gnosi" ) е базирана в Аминдео-  община с 5 езера , в префектурата на Западна Македония, Гърция. Двама от управителите на сдружението пребивават в Кастория, красив град на 70 км от Аминдео . Този факт дава на En Gnosi по-широка зона за първично действие на местно ниво, както и възможност за по-добра комуникация и междурегионално сътрудничество, с цел подпомагане на развитието на по-широк географски район. Организацията се намира в изостанал район, с най-високата безработицата в Гърция, в който има и много високи нива на заболеваемост на дихателните пътища , дължащи се на разположените в близост въглищни мини и топлоелектрически централи, които осигуряват 70 % от производството на електроенергия в Гърция.

Основната сфера на дейност на En Gnosi е ученето през целия живот и обучението на възрастни, тъй като двама от главните членове на сдружението са работили в продължение на много години в тази област. Освен това, En Gnosi е активна в областта на междукултурното общуване, околната среда, туризма, културата, елиминирането на социалното изключване, социалната ангажираност и грижа, солидарността, намаляването на безработицата, подкрепа на възрастните хора и такива в неравностойно положение, подкрепа на групи със специални характеристики (религиозна , културна , расова, полова), равенство, защита на потребителите, човешки права, здраве, здравословно хранене, доброволчество и работа в мрежа със социално-икономически организации .

Повече за нас можете да научите тук .